ورود اطلاعاتراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هاپرس و جوپرونده بنگاهحساب کاربريجست و جوي شناسه
 بازگشت به صفحه اصليورود
جستجوي شناسه محل تخليه، نگهداري يا بارگيري
براي استفاده شناسه کسب و کار به عنوان مبدأ بارگيري يا مقصد تخليه در بارنامه، 10 رقم اول شناسه کسب و کار به شرکت حمل و نقل اعلام گردد