بازگشت به صفحه اصليپنج شنبه، 23/5/99 
   حساب کاربري متمرکز   

با ايجاد دريافت نام کاربري و رمز در اين بخش دسترسي هاي اوليه در وبگاه هاي زير را خواهيد داشت
بهين ياب، درگاه ستاد تحول، سامانه برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت و ...
کاربري هايي (نام کاربري و رمز) که در وبگاه هاي فوق و يا طرح بروزرساني واحدهاي صنعتي دريافت نموده ايد، معتبر مي باشد و نيازي به دريافت مجدد نام کاربري نيست.

ثبت کاربري راهنما پرسش هاي متداول اطلاعيه ها پرس و جو پرونده بنگاه
براي ثبت درخواست جواز تاسيس پرکردن اطلاعات عمومي بنگاه ضروري است. زماني ثبت اطلاعات شما کامل مي شود که افراد حقيقي هر دو نوار مشخصات بنگاه و مشخصات دفتر و افراد حقوقي مشخصات بنگاه، مشخصات دفتر و مشخصات مديرعامل را کامل نموده باشند.

نام کاربري و رمزتغيير رمز عبوراطلاعات عمومي بنگاهمديريت کاربران
1 - مشخصات بنگاه
نوع بنگاه *:   حقوقي   حقيقي
نام بنگاه (شرکت) *:
نام قبلي بنگاه:سال تغيير نام:
استان *:شهرستان *:
شهر *:
اگر در چند استان فعاليت داريد، استاني را که فعاليت هاي عمده شما در آن تمرکز دارد را اعلام نماييد.
آيا شماره اقتصادي جديد دريافت نموده ايد؟:   خير   بلي
آيا داراي کد بازرگاني مي باشيد؟ *:   خير