کاربر ميهمان
1398/03/04
 جمع آوري ظرفيت توليد نرم افزارهاي ERP و بانكداري    
  


از شر?تهای فعال در حوزه نرم افزارهاي ERP و بانكداري دعوت به عمل می آید جهت ت?میل اطلاعات فروش محصول و برآورد فروش و چشم انداز آن در سالهای اخیر اقدام نمایند.