کاربر ميهمان
1397/05/26
 جمع آوري ظرفيت توليد نرم افزارهاي ERP و بانكداري    
  


از شرکتهای فعال در حوزه نرم افزارهاي ERP و بانكداري دعوت به عمل می آید جهت تکمیل اطلاعات فروش محصول و برآورد فروش و چشم انداز آن در سالهای اخیر اقدام نمایند.