کاربر ميهمان
1397/02/06
 شماره حساب فيش واريزي براي صدور و تمديد پروانه    
  


متقاضیان محترمشماره حساب درج شده در دستوالعمل 4017/3 حساب خزانه داری به شماره 310 می باشد که شماره سیبای این حساب به شرح ذیل است:4001053101003101لازم به ذکر است متقاضیان صدور پروانه مبلغ ده هزار تومان و تمدید پروانه مبلغ پنج هزارتومان به حساب مذکور واریز می نمایند و فایل آن را ایمیل یا از طریق سامانه ارسال نموده و اصل فیش را هنگام دریافت اصل پروانه تحویل می دهند.